1

آخرین محصولات

 • Placeholder

  مواد نانو پودر مرکب

  مزوپروس سیلیکا نوع یک:  گرمی ۴۰ هزار تومان مزوپروس سیلیکا نوع دو و سه:  گرمی ۵۰ هزار تومان اکسید آهن ۳:  گرمی ۲۵ هزار تومان هیدروکسی اپاتیت:  گرمی ۲۵هزار تومان فلوئور ...
  1235 بازدید
 • مقیاس کیفیت تدریس معلم

  مقیاس کیفیت تدریس معلم (Quality of Teaching Scale)

  این مقیاس کیفیت تدریس معلم در کلاس های ریاضی را اندازه گیری می کند.یک ابزار خودگزارشی با ۱۵ گویه در دو عامل روشنی تدریس و ...
  50,000 تومان
 • حمایت عاطفی معلم

  حمایت عاطفی معلم (Perceived Teacher Affective Support)

  این مقیاس توسط سکیز (۲۰۰۷) برای اندازه گیری میزان حمایت عاطفی معلم طراحی شده است. دارای نه گویه است و برای دانش آموزان پایه چهارم ...
  50,000 تومان
 • مقیاس حمایت هیجانی معلم

  حمایت هیجانی دانش آموز (Student Emotional Support)

  خرده مقیاس حمایت هیجانی دانش آموز توسط پاتریک و همکاران ( ۲۰۰۷)  طراحی شده است. این خرده مقیاس چهار سوالی است و دارای اعتبار و ...
  50,000 تومان
 • آزمون حافظه کاری روزانه

  آزمون حافظه کاری روزانه ( نسخه کلینیکی) (Questionnaire of Memory (Q-MEM

  آزمون حافظه کاری روزانه عملکرد حافظه کودکان ابتدایی را در چهار بعد اندازه گیری می کند. منبع جمع آوری اطلاعات گزارش های والدین است. پس ...
  70,000 تومان
 • آزمون حافظه کاری روزانه

  آزمون حافظه کاری روزانه (Questionnaire of Memory (Q-MEM

  آزمون حافظه کاری روزانه برای اندازه گیری حافظه کاری روزانه دانش آموزان ابتدایی مناسب است. این آزمون توسط والدین در مورد کودکان تکمیل می شود. ...
  50,000 تومان